Deformācijas šuves uzdevumi

Satiksmes būvju deformācijas šuvju uzdevumi ir sekojošie.

  • Nodrošināt laiduma konstrukcijas pārvietošanās iespējas kustīgo slodžu, betona ilgstošo procesu (rukuma un šļūdes) un temperatūras izmaiņu iedarbības rezultātā. Deformācijas šuvēm nepārtraukti jāpielāgojas acumirklīgajām tilta deformācijām, pie tam ar vismazāko iekšējo pretestību.
  • Nodrošināt transporta līdzekļu kustības drošību, braucot pāri spraugām starp laiduma konstrukciju un malējiem balstiem, vai arī starp blakus esošiem laidumiem. Deformācijas šuves nedrīkst būt par cēloni tilta brauktuves garenprofila izkropļojumiem, ne arī lokāliem segas negludumiem. Nemitīgi triecieni, kas rodas, pārbraucot deformācijas šuvi, ir kaitīgi ne tikai transporta līdzekļiem, bet, savukārt, veicina arī pašu šuvju konstrukciju ātrāku nolietošanos un iziešanu no ierindas.
  • Nodrošināt šajās vietās nepieciešamo hermētiskumu, lai nepieļautu ūdens, sāls, smilšu un citu netīrumu nonākšanu uz balstiem, balstīklām un laiduma konstrukcijas daļām.
  • Šuvēm jābūt droši ieenkurotām tilta konstrukcijā gan pret vertikāliem triecieniem, gan horizontāliem spēkiem. Jābūt arī salāgotai šuves un brauktuves segas stingrībai, lai nerastos situācijas, ka sabrūk blakus šuvei esošā sega.
  • Deformācijas šuvēm jāvar izturēt statiskās un nemitīgi atkārtojošās dinamiskās slodzes no transporta līdzekļiem. Šuvju konstrukcijai jābūt ar lielu noguruma pretestību no materiāla, kas ir korozijas, novecināšanās un nodiluma izturīgs.
  • Svarīga ir arī pēc iespējas zemāka trokšņu emisija, kas rodas transporta līdzekļiem braucot pār šuvēm.
  • Konstrukcijai jābūt pēc iespējas robustai un nejūtīgai pret tīšu vai netīšu sabojāšanu, viegli (ar maziem satiksmes pārtraukumiem) apmaināmai, ērti no virspuses tīrāmai, ar ilgu kalpošanas laiku.
  • Šuvēm jābūt pēc iespējas lētām.

Attēla avots - http://goo.gl/lmy3l

Lieliem pārvietojumiem paredzētās mūsdienu deformācijas šuves faktiski ir jāsauc par mehānismiem, kuru kinemātiskajai mainībai jānodrošina augstāk minētās prasības. Šādu šuvju projektēšana un izgatavošana ir pārāk specifiska, lai to varētu veikt atsevišķas projektēšanas resp. būvēšanas firmas. Projektētāja uzdevums ir pareizi noteikt nepieciešamos šuvju parametrus un tilta projektā paredzēt iespēju šuves bez problēmām konstrukcijā ieenkurot. Firmu, kas izstrādā šuves detalizētu projektu un šuvi izgatavo, pēc būvētāja ieteikuma izvēlas pasūtītājs, pieaicinot tilta projektētāju.

Internetā norāžu uz “Expansion joints on bridges” ir ļoti daudz. Daudz ir arī dažādu firmu reklāmas materiālu ar visai detalizētiem šuvju raksturojumiem.
Galvenie ar deformācijas šuvēm saistītie jautājumi kompakti ir izklāstīti grāmatā Günter Ramberger Structural Bearings and Expansion Joints for Bridges. Izdevusi IABSE, Cīrichē, 2002. gadā. Te ir arī plašs literatūras saraksts angļu un vācu valodās.

No related posts.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls