Ceļi, ielas, pagalmi
Projektēšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, ekspertīze, vizualizācija

  • Autoceļu, ielu, stāvlaukumu, ūdens atvades risinājumu projektēšana;

  • Apstādījumu un labiekārtojuma projektēšana un rekonstrukcija, ainavu projektēšana;

  • Topogrāfisko plānu uzmērīšana;

  • Izpilduzmērīšana (izbūvēto komunikāciju uzmērīšana);

  • Ģeodēziskie darbi (piem., būvasu nospraušana u.c.);

  • Autoceļu, ielu, stāvlaukumu, ūdens atvades risinājumu rekonstrukcijas projektu izstrāde;

  • Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde (izpētes darbi, piem., iespējamības izpēte, attīstības izpēte);

  • Derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrāde, atlikušo krājumu aprēķini, karjeru gada izstrādes plānu projektēšana;

Saulkrastu apvedceļš
Saulkrastu apvedceļa projekts ir viens no apjomīgākajiem projektiem Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Kopējais apvedceļa finansējums sastādīja 113 006 726 eiro. Šajā projektā izveidotas 17 dažādas satiksmes būves, tostarp 7 divlīmeņu ceļa pārvadi ar apgaismojumu, 6 jauni tilti...