Īss tiltu būvprojekta tapšanas izklāsts

Kad konkursa ceļā iegūts pasūtījums, tad pasūtītājs projektētājam darba veikšanai iesniedz sekojošus dokumentus:

1) Projektēšanas uzdevumu;
2) Plānošanas un arhitektūras uzdevumu;
3) Būvē ieinteresētu vai ar būvi saistītu iestāžu izsniegtos tehniskos noteikumus (savu interešu vai savu komunikāciju aizsardzībai, diemžēl bieži uz citu rēķina, arī savu komunikāciju pilnveidošanai un modernizēšanai).
Tradicionālie Tehnisko noteikumu izsniedzēji:
a) VAS „Latvijas Valsts ceļi” ceļu rajona nodaļas;
b) Satiksmes būves realizāciju traucējošu vai tuvumā esošu gaisa vadu un kabeļu līniju apsaimniekotāji vai īpašnieki;
c) Satiksmes būves realizāciju traucējošu visu veidu komunikāciju (ūdensvadu, kanalizācijas, gāzes vadu u.c.) apsaimniekotāji vai īpašnieki;
d) Latvijas Valsts dzelzceļa pārvaldes un dzelzceļa īpašumu apsaimniekotāji.

Projektēšanas sākumstadijas darbi:

1) Projektējamā tilta (satiksmes pārvada) vietā jāveic topogrāfiskā mērīšana un jāsastāda topogrāfiskais plāns;
2) Topogrāfiskajā plānā jāiezīmē projektējamās būves trases varianti, jāveic to tehniski-ekonomiskais salīdzinājums, jānosaka realizācijai izdevīgākais. Esošām un saglabāt paredzētajām (rekonstruējamām) būvēm ir jāizvērtē ceļa (ielas) atbilstība esošai un perspektīvā sagaidāmai satiksmes intensitātei, jāizvērtē ceļa (ielas) uzlabošanas nepieciešamība un iespējamība, un tās ekonomiskais lietderīgums;
3) Jaunā vietā paredzētai būvei (arī esošai būvei, kurai nav saglabājies inženierģeoloģiskais griezums) jāveic inženierģeoloģiskā izpēte.;
4) a- Tiltam jāveic pārejas vietas hidroloģiskā aplēse un jānosaka nepieciešamais būves garums;
b- Ceļa pārvadam vai tiltam jāaprēķina perspektīvā sagaidāmā satiksmes intensitāte (ceļa pārvadam gan pa apakšu, gan pa augšu) un atbilstoši tām, jāizvēlas ceļu (ielu) brauktuves un ietvju platumi un satiksmes būves nepieciešami laidumu garumi.

Būvprojekta konstrukciju izvēle un nepieciešamie aprēķini:

1) Izejot no iepriekš veiktiem izpētes datiem, jāizstrādā satiksmes būves varianti (dažādas statiskās shēmas, dažādi būvmateriāli). Jāveic variantu vispusīga salīdzināšana, jānosaka tehniski un ekonomiski izdevīgākais. Izstrādājot satiksmes pārvada (tilta) variantus, jāizmanto par veiksmīgām atzītās iepriekšējos gados uzprojektētās pārvadu (tiltu) konstrukcijas, ar kurām var salīdzināt jaunus veidojumus.
a) 1. Ja relatīvi nelielā dziļumā gruntis ir nestspējīgas- R0300kPa, jāorientējas uz dabīga pamatojuma balstiem vai urbumos betonētiem pāļiem. Uz dabīgu pamatojumu balstītiem pamatiem ir jārēķinās ar būvbedru iežogojumu konstrukciju, kas var būt apjomīga, dārga un relatīvi ilgi uzturama;
2. Ja nestspējīgas gruntis ir lielākā dziļumā, un dabīga pamatojuma balstījumam tās ir grūti (līdz ar to arī dārgi) sasniedzamas, tad jāizvēlas dzīto vai urbto pāļu pamati.
Urbumos betonēto pāļu faktisko nestspēju, kas no teorētiski aprēķinātās var ievērojami atšķirties, var noteikt tikai pāli slogojot, kas ir saistīts ar laika patēriņu (pāļa betona cietēšana) un tehniskām grūtībām pāļa galā nodrošinot spēku, kas būtu līdzvērtīga aplēsē pieņemtajai nestspējai.
Izejot no iepriekš minētiem apsvērumiem, atbilstoši konkrētai situācijai, jāizvēlas pamatu konstrukcija. Ja izdevīgākās konstrukcijas izvēla bez aplēsēm un izmaksu salīdzināšanas nav konstatējama, balstu pamatiem jāveic orientējoša statiska aplēse un orientējošs būvdarbu izmaksu salīdzinājums.
b) Starpbalstu redzamā daļa kopā ar laiduma konstrukciju un brauktuves elementiem (margām, barjerām apgaismošanas stabiem, ietvju segumu materiāliem un konstrukciju dekoratīviem elementiem un krāsojumu, tilta galu uzveidojuma konstrukcijām) veidos satiksmes būves kopīgo veidolu.
Balstu formu ir jāizvēlas atbilstoši balsta funkcionālām prasībām: tiltiem, bez piepūlēm no laiduma konstrukcijām, jāievērtē ledus iešanas radītās piepūles (kuru lielums ir proporcionāls balsta ledgrieža formas). Balsta augšas izmēri ir pakārtoti balstīklu veidiem un izmēriem. Balsta formai ir jābūt straumes aptekamai, kas mazinās vai novērsīs upes gultnes izskalošanos.
Satiksmes pārvadu starpbalsta formai vēlams būt iespējami „vieglai”, to izskatu un izmērus ietekmēs balstīklu izvietojuma nepieciešamība, vertikālās un horizontālās piepūles no laiduma konstrukcijas. Loģiski balstu formu būtu jāpakļauj atbilstoši iedarbojošos spēku radītām piepūlēm.

Related posts:

  1. Ķīnas tiltu būvniecības vēsture

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls