Konkursi

Rīgas starptautiskās autoostas ēkas un laukuma pārbūves un attīstības koncepcijas projekta metu konkurss

Vizualizācija

Riga International Coach Terminal Design Tender / IDEA 2014

(SAALS, Rasa Kalniņa, Māris Krūmiņš, Sintija Jonikāne, CEĻUPROJEKTS / IDEA 2014)

 2014.g. 25. martā tika izsludināts Rīgas starptautiskās autoostas ēkas un laukuma pārbūves un attīstības koncepcijas projekta metu konkurss. Konkursa balvu fonds — 20 tūkstoši eiro, termiņš — 5. augusts.

Autoosta

Autoostas ēka celta 1960.—1964. gadā, paredzot ēkas izmantošanu Rīgas pilsētas un starppilsētu autobusu apkalpošanas vajadzībām. Ēkas arhitekts Georgs Mincs. 1964. gada septembrī autoosta pirmo reizi atvērta apmeklētājiem.

AS Rīgas starptautiskā autoosta ir lielākā autoosta valstī un ieņem nozīmīgu vietu pilsētas transporta infrastruktūrā. Autoostas ēkas pastāvēšanas gadu laikā tā nav būtiski mainījusies un tajā nav veikti būtiski pārbūves un rekonstrukcijas darbi. Ik gadu autoosta apkalpo vairāk kā 3 miljonus cilvēku un 146 tūkst. autobusu reisus. Pašlaik autoosta ir fiziski novecojusi un grūti piemērojama moderna transporta mezgla vajadzībām.

Konkurss

Konkursa priekšmets – arhitektūras projekta skice, kas atspoguļotu apbūves ieceri autoostas esošās teritorijas kompleksai attīstībai. Konkursa mērķis bija iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski augstvērtīgu metu UNESCO Pasaules kultūras mantojuma teritorijā esošajam objektam.

Metam bija jāatspoguļo esošās autoostas ēkas rekonstrukcija un telpu paplašināšanas risinājums, kas varētu tikt veidots kā piebūve. Metu konkursa rezultātā arhitektiem bija jārod risinājums autoostas funkcionēšanas vajadzībām nākotnē, jāatrisina telpu paplašināšana, veidā, kas organiski iekļaujas kultūrvēsturiskajā vidē un sniedz jaunu pievienotu vērtību.

Autoostas ēkas un laukuma rekonstrukcija un pārbūve ir nepieciešama, lai radītu mūsdienu prasībām atbilstošu multimodālu transporta mezglu, kas nodrošinātu visu pasažieru vajadzības un piekļuves iespējas.

Rekonstrukcijas un jauna būves apjoma izveides uzdevums:

 • saglabāt autoostu Rīgas vēsturiskajā centrā;
 • saglabāt transporta mezglu pilsētas centrā un radīt tā uzturēšanai un izmantošanai labvēlīgu vidi un tehnoloģisko drošību;
 • nodrošināt modernu transporta mezglu standartiem atbilstošus apstākļus;
 • attīstīt komercplatības klientu pieprasītu pakalpojumu nodrošināšanai;
 • veicināt autobusu transporta attīstību starptautiskā kontekstā.

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstības koncepcijas prioritātes:

·         Autoostas attīstības koncepcijas realizācija vairākās kārtās, nepārtraucot Objekta darbību, kā galvenais uzdevums ir kanāla krastmalas un platformas nostiprināšana (1.kārta);
·         Objekts ar nepārtrauktu saimniecisko darbību 24 stundas diennaktī;
·         Pieejamības un komforta nodrošināšana pasažieriem un pārvadātājiem;
·         Objekta rekonstrukcijas rezultātā, izveidot jaunu būvapjomu, atbilstoši mūsdienu prasībām.

Konkursa rezultāts:

Rīgas starptautiskā autoostas valde, pamatojoties uz konkursa žūrijas komisijas 15. septembra sēdes rezultātiem un konkursa piedāvājumu tehniskās atbilstības izvērtēšanas komisijas 29. septembra iesniegumu, pauda savu lēmumu:

 • Metu konkursa rezultātā nepiešķirt: pirmo, otro un trešo vietu un nevienu no iesniegtajiem piedāvājumiem neatzīt par Konkursa uzvarētāju, jo pamatnosacījumus pilnībā nav izpildījis neviens no piedāvājumu iesniedzējiem;
 • Piešķirt veicināšanas prēmijas — katru prēmiju EUR 1 300 apmērā šādiem metu piedāvājumiem ar devīzēm: AR001, AO999, BA178, OO021, JJ950;

Atverot aploksnes ar devīzēm, tika noskaidroti veicināšanas prēmiju ieguvēji:

 • BA178 — Nabito architects and partners un Sudraba arhitektūra (Roberto Ferlito, Reinis Liepiņš, Berta Lerhe)
 • JJ950 —Harijs Alsiņš
 • AR001 — Heima  (Jānis Neiders)
 • OO021 — OUTOFBOX  sadarbībā ar Ainavu projektēšanas darbnīcu ALPS (Pēteris Bajārs, Līga Vanaga, Ieva Lūse, Sabīne Vecvagare, Jekaterina Smirnova, Toms Loris, Ausma Ķibilde, Roberts Sekste, Ilze Rukšāne, Helēna Gūtmane, Marc Geldof, Krišs Smildzers)
 • AO999 —  SAALS (Rasa Kalniņa, Māris Krūmiņš, Sintija Jonikāne) sadarbībā ar  AS Ceļuprojekts

Komentārs par konkursa rezultātu:

Funkcionālās pamatprasības konkursa priekšlikumiem bija, pirmkārt, — optimāla autoostas satiksmes organizācija — autobusu un pasažieru plūsmu shēma, otrkārt, — iespēja autoostai pelnīt, resp. komercplatību izvietojuma koncepcija, apzinoties, ka autoostas tiešie pakalpojumi mūsdienās tai gandrīz nekādu peļņu nenes. Un tikai trešais nosacījums attiecās uz priekšlikumiem ārpus pašas autoostas teritorijas, — neliegt ar savu risinājumu autoostai un vietai attīstīties nākotnē (arī zem dzelzceļa estakādes).

Tieši pēc šiem trim kritērijiem žūrija arī vērtēja iesniegtos darbus. Bez tam svarīgs bija arī nosacījums par autoostas darbības nepārtrauktību pārbūves laikā.

Diemžēl daudzi darbi vairāk pievērsās plašākām pilsētbūvnieciskām vīzijām, izvirzot populāras idejas (par savienojumiem ar Vecrīgu, kanāla apdzīvošanu), izejot ārpus konkursa teritorijas, taču neatrisinot primāro — satiksmes organizāciju. Vai arī darbs, kas citādi šķita veiksmīgs, taču diemžēl nogrieza iespējamo attīstību zem dzelzceļa estakādes.

SAALS projekts (apraksts no saals.lv)

Vienu no piecām atzinībām konkursā autoostas attīstības koncepcijai ieguva birojs SAALS, sadarbībā ar AS Ceļuprojekts, kuru priekšlikumā autobusus satiksme organizēta divos līmeņos, izmantojot pazemes telpu, paredzot slēgtus peronus, kā arī paplašināt ēku Prāgas ielas virzienā.

AS “Ceļuprojekts” SAALS konkursa pieteikumā piedalījās ar savām idejām, kā arī sniedza konsultācijas par būvkonstrukcijām (Tiltu nodaļa), veica Autoostas ēkas un stāvlaukuma projektēšanas izmaksu aprēķinus (Ēku nodaļa), risināja Autoostas pieslēguma Maskavas ielai un  satiksmes plūsmas organizācijas jautājumus (Ceļu nodaļa).

Autoostas konkursa priekšlikums ir viengabalains būvapjoms ar raksturīgu siluetu. Radīts autoostas funkcijai atbilstošs dinamisks, mūsdienīgs, tehnisks ēkas tēls. Konkursa priekšlikums dod maksimālo gruntsgabala noslodzi. Izmantota pazemes telpa, izveidots papildus būvapjoms Prāgas ielas pusē, paredzēti mūsdienīgi, slēgti autobusu peroni, Kanāla malas labiekārtojums un gājēju sasaiste ar Daugavu, jauns savienojums ar Vecrīgu un tirgu, tiešs savienojums ar Rīgas dzelzceļa staciju, uzlabota satiksme organizācija.

Novecojušās platformas un ēkas pāļu pamatu remontēšana ar rievsienas palīdzību un ikgadēja smilts papildināšana nākotnē, nav uzskatāms par  ilgtspējīgu, mūsdienīgu risinājums. Tā vietā paredzēta platformas un konstrukciju demontāža un  jauna izbūve, izmantojot pazemes telpu pilsētas apstākļos. Mūsdienīgs funkcionālais risinājums un raksturīga formu valoda ir tieši ekonomiski pamatota — mainot ēkas tēlu, paplašināsies pasažieru loks, kas izvēlēsies autoostas pakalpojumus, tā nodrošinot autoostas attīstību.

Būvapjoms papildināts ar piecstāvīgu apjomu, kas plānā izvietots sekojot Centrāltirgus paviljonu ritmam. Galvenā ieeja autoostā akcentēta ar vertikālu apjomu, slīpais iegriezums iekadrē tirgus paviljonu skatā no Vecrīgas puses.

Ēkas nesošā metāla konstrukcija pagriezta 45 grādu leņķī, fasādē eksponētie, konstruktīvie rombi veido vienotu ansambli ar Rīgas dzelzceļa tilta dizainu. Skatam klīstot pāri Daugavai sasaucas Nacionālā bibliotēka, autoostas spicais ieejas akcents un tirgus paviljonu arku šķautnes. Projektētais ēkas apjoms pietuvināts Maskavas ielai, paredzot otru ieeju autoostā no Maskavas ielas puses. Galvenās ieejas laukums Prāgas ielas pusē atvēlēts gājējiem.

Izstieptais gruntsgabals nosaka lineāru autobusu satiksmes organizāciju. Vispiemērotākais risinājums novietnei būtu autobusu caurbraukšana bez apgriešanās apļa — iebraukšana no Maskavas ielas puses, izbraukšana no Prāgas ielas puses uz 13. janvāra ielu. Šāds risinājums pilnībā sevi attaisnotu Zemgales tilta izbūves gadījumā, kur Prāgas ielas attālums līdz paredzamajam viadukta pacēlumam nodrošinātu iespēju autobusus izvest uz  Zemgales tilta apli un tālāku nokļūšanu visos virzienos. Ietverot šo iespēju, autobusu brauktuvi paredzam blakus dzelzceļa uzbērumam, lai auto plūsma, nogriežoties uz 13. janvāra ielu nešķērsotu gājējiem atvēlēto priekšlaukumu Prāgas ielas pusē.

Konkursā piedāvāta autobusu organizācija ar iebraukšanu un izbraukšanu no Maskavas ielas puses. Maskavas ielas satiksmes organizācija sakārtota ar apļveida kustību, tā nodrošinot ērtu piekļuvi gan autobusiem gan pasažieriem un apkalpojošajam transportam. Autoostu paredzēts savienot ar dzelzceļa staciju, ieejas halles 3. stāva līmenī izbūvējot savienojumu ar dzelzceļa peronu, kur plānots izveidot regulāri kursējošu vilciena posmu.

No esošās ēkas saglabāts četrstāvīgais apjoms, pārējās ēkas daļas demontētas, pamatojums — bīstamais pamatu pāļu stāvoklis ēkas divstāvīgajā daļā un ēkas vienstāvīgās daļas slīpie pārsegumi, kas demontējami, ja izbūvē vairākus stāvus. Veidota jaunu autobusu platformu divos līmeņos. Krastmalu paredzēts nostiprināt ar dzelzsbetona pamatu sienu kanāla applūšanas augstumā 2,5 m, vienlaikus nodrošinot kanāla malas pieejamību cilvēkiem 1,4 m augstumā.

Ēkas DR fasādē ārpus stiklojuma paredzēts uzstādīt manuāli regulējamas metāla žalūzijas, tādā veidā samazinot ēkas pārkaršanu vasaras laikā, un būtiski samazinot dzesēšanai nepieciešamo enerģiju. Ēkas DA fasādes stiklotās daļas risināts ar inovatīvu risinājumu iestrādājot ažūru alumīnija režģojumu starp divām fasāžu sistēmas stikla paketēm, kas atstaro saules radiāciju un neļaujot sildīt fasādes iekšējo stiklojumu, telpu, vienlaikus saglabā caurredzamību un telpu izgaismojumu, samazina nepieciešamību pēc mākslīgā apgaismojuma, kā arī nodrošinot pasīvo saules starojumu (siltumenerģijas ieguvumu) ziemas laikā, kad saules leņķis virs horizonta ir zemāks.

Pievienotajā Kārļa baseina attēlā, redzams, ka vēsturiski baseins un nocietinājumi veidoti taisniem un 45 grādu leņķiem; plānojot teritorijas attīstību, ņemta vērā vēsturiskā, skaidrā ģeometrija. Priekšlikumā iztaisnota zemes gabala robežas līnija, kas vilkta pilsētas kanāla ūdenī, kopējo gruntsgabala izmēru nemainot (jaunā robežlīnija shematiski atspoguļota). Sabiedrības interesēs paredzēta kanālmalas labiekārtošana, pieejamība gājējiem, velosipēdistiem, invalīdiem, laivu un kuģīšu piestātne, tieša piekļuve autoostas telpām, esošo apstādījumu sakopšanu un jaunu izveide. Iespējams samazināt projektēto telpu platību un autoostas ēku ierakstīt esošajā zemes robežas līnijā.

Lēmums iztaisnot gruntsgabala robežu saskaņots arī ar konkursa nolikuma pielikumā, RVCSAP lēmumā: «Padome atbalsta konkursa rīkošanu par labāko risinājumu autoostas platformas nostiprināšanai un attīstīšanai. Pieļaujama Kārļa baseina samazināšana, ja tā ir tehniski pamatota, un sabiedrības interesēs tiek attīstīta publiskā ārtelpa…»